dalkia

Nowa kultura menadżerska w organizacji

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY ENERGETYCZNEJ


WYZWANIE:

 • Projekt wdrożenia Nowej Kultury Menedżerskiej (NKM) w organizacji, co w efekcie wpłynie na wyższą skuteczność realizacji celów produkcyjnych i biznesowych w organizacji.

ROZWIĄZANIE:

 • Opracowanie kompleksowych działań w kilku obszarach w celu wdrożenia skutecznej kultury zarządzania w organizacji.

REZULATY:

 • W wyniku realizacji tego projektu zdefiniowano dotychczasowe błędy w sposobie zarządzania oraz wskazano złe praktyki menedżerskie składające się na nieskuteczna kulturę zarządzania.

Wypracowano zasady współpracy na linii Przełożony-Podwładny dające realne szanse na podniesienie skuteczności działań operacyjnych. Projekt ten poprawił atmosferę i klimat wśród załogi na poziomach operacyjnych, co wpłynęło na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników liniowych oraz wszystkich menedżerów w tej organizacji.

Wzrosła świadomość menedżerów na każdym szczeblu zarządzania, gdzie znaczenie słowa „team” nabrało efektywniejszego znaczenia dla każdego menedżera i dla całej firmy.

diamant

Budowa autorskiej metodyki zarządzania projektami

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ


WYZWANIE:

 • Podniesienie skuteczności i efektywności realizowanych projektów.

ROZWIĄZANIE:

 • > Dostarczenie kompetencji w zakresie zarządzania projektami.
 • > Budowa autorskiej, dopasowanej do potrzeb i możliwości Klienta metodyki zarządzania projektami, uwzględniającej kontekst organizacyjny przedsiębiorstwa.

REZULATY:

 • > Zbudowano tożsamość projektową organizacji.
 • > Wdrożono metodykę zarządzania projektami i przygotowano proces oceny projektów – przygotowanie projektu benchmarkingowego.
 • > Zidentyfikowano bieżące problemy i wypracowywano rozwiązania w odniesieniu do projektów pilotażowych.
 • > Przeprowadzono cykl szkoleń z zarządzania projektami i ich wdrażania do organizacji.
bubble

High Performance Teams- zespoły wysokiej efektywności

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY FMCG


WYZWANIE:

 • Budowa zespołów wysokiej efektywności (High Performance Team). Projekt skupiony wokół dostarczenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności i postaw, determinujących sukces pracy zespołowej w warunkach zmiany.

ROZWIĄZANIE:

 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego projektu transformacji tradycyjnych zespołów w zespoły HPT.

REZULATY:

 • > W wyniku realizacji projektu określone zostały zasady i wartości w pracy indywidualnej i zespołowej. Zdefiniowano determinanty sukcesu zespołu, który na tle “zwykłych zespołów” wyróżnia się komplementarnymi umiejętnościami oraz wysokimi kompetencjami.
 • > Zespoły opracowały ramy zwiększenia efektywności działań, budując interdyscyplinarne zespoły, dzielące się wiedzą oraz najlepszymi praktykami. Udrożniło to współpracę między działami, pozwoliło zrozumieć źródło dotychczasowych problemów i zidentyfikować wąskie gardła.
splashing-165192_1280

Budowa systemu zarządzania opartego o kompetencje

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY PRODUKCJI BUDOWLANEJ


WYZWANIE:

 • Głównym celem wdrażanego systemu zarządzania przez kompetencje był rozwój firmy poprzez koncentrację na: potrzebach klienta i otwartość na nowe możliwości.

ROZWIĄZANIE:

 • > Budowa modeli kompetencyjnych dla średniej i wyższej Kadry Zarządzającej oraz Zarządu
 • > Budowa systemu oceny pracowniczej
 • > Cykl szkoleń z ZZL i przywództwa
 • > Projekt doradczy- poprawa funkcjonowania współpracy organizacji z działami obsługi klienta
 • > Szkolenia i doradztwo z zarządzania projektami

REZULATY:

 • > Budowa i wdrożenie kilkudziesięciu modeli kompetencyjnych oraz budowa i wdrożenie systemu oceny pracowniczej.
 • > Przełożenie systemu zarządzania przez kompetencje na realizację celów strategicznych usprawniło proces komunikowania oczekiwań organizacji w stosunku do ludzi.
 •  
nissan2

Profesjonalny Sales Team

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY AUTOMOTIVE


WYZWANIE:

 • Optymalizacja eksploracji rynku klientów biznesowych

ROZWIĄZANIE:

 • > 3,5 letni program rozwojowy przedstawicieli sprzedaży flotowej.
 • > Wypracowanie we współpracy z firmą unikalnych na polskim rynku rozwiązań w zakresie obsługi klientów korporacyjno-flotowych.
 • > Transfer i adaptacja nowej wiedzy i rozwiązań do zastosowania przez salony dealerskie.
 • > Unifikacja standardów flotowych

REZULATY:

 • > Profesjonalny Sales Team spełnia swoją rolę w procesie aktywnego doradztwa. Poszerzyliśmy repertuar kompetencji zawodowych i ugruntowaliśmy ich wewnętrzną motywację do pracy i wiary we własne możliwości.
 • > Handlowcy nabyli umiejętność prowadzenia profesjonalnych prezentacji, podnieśli wiedzę z zakresu “domykania” transakcji sprzedaży oraz rozwinęli wiedzę i umiejętności negocjacyjne.
 • > Cykl rozwoju doradców flotowych zakończył się egzaminem certyfikacyjnym potwierdzającym zdobyte kompetencje.